Vakalarla Kardiyoloji

Efe Edem

Akademisyen Kitabevi

%20 indirim
375,00 TL 300,00 TL
 
0/5 (0 kişi)
 Kargo Bedava

1. Bölüm Koroner By-Pass Sonrası Sternum İnsizyon Hattında Gelişen
Low Grade Kondrosarkom
2. Bölüm İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör İşlev Bozukluğuna Yaklaşım
3. Bölüm Contact Force Teknolojisiyle Hastalarımızda Pulmoner Ven İzolasyonu
4. Bölüm Post-Operatif Atrial Fibrilasyon Hastalarına Vakalarla Yaklaşım
5. Bölüm Wolff Parkinson White Sendromu Olan Atriyal Fibrilasyon
Gelişen Hastaya Yaklaşım
6. Bölüm Brugada Sendromu: Vaka Eşliğinde Yaklaşımlar
7. Bölüm Pil Kontrolünde Ahre Saptanan Hastaya Yaklaşım
8. Bölüm Pulmoner Ven İzolasyonunu Doğrulamada Kullandığımız Adenozinin Rolü
9. Bölüm Atriyal Fibrilasyonda Güncel Yaklaşımlar
10. Bölüm Ventriküler Erken Vuru Ablasyonu Sırasında Olan Sol Ana Koroner Diseksiyonu,
Olası Komplikasyonlar ve Komplikasyonlara Yaklaşım
11. Bölüm Ventriküler Aritmi Fırtınası ve Vaka Örnekleri ile Güncel Tedavi Yaklaşımı
12. Bölüm Eşzamanlı İleri Evre Böbrek Yetmezliği ve Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda
Sacubitril/Valsartan’ın Böbrek Fonksiyonları Üzerine Olumlu Etkisi
13. Bölüm Koroner Anomalilerin Klinik Prezantasyonu Morbidite ve
Mortalitelerin Vaka Eşliğinde Değerlendirilmesi
14. Bölüm Miyokard Enfarktüsünün Mekanik Komplikasyonlarına Vaka
Örnekleriyle Yaklaşım
15. Bölüm Homozigot MTHFR Gen Mutasyonu Olgusu Eşliğinde Genç
Miyokard Enfarktüslü Hastalara Yaklaşım
16. Bölüm Enfektif Endokardit (EE)
17. Bölüm Makro CK Vakasına Yaklaşım
18. Bölüm Vakalar Eşliğinde Deli Bal Zehirlenmeleri
19. Bölüm De Winter Paterni EKG’si Olan Hastaya Vaka Örneği İle Yaklaşım
20. Bölüm Vaka Eşliğinde Adölesanda Göğüs Ağrısına Yaklaşım
21. Bölüm Konjenital Kalp Hastalıkları ve Septik Emboli
22. Bölüm Kontrast Nefropatisi Gelişen Hastaların Tedavisine Vaka Eşliğinde
Güncel Yaklaşım
23. Bölüm Nonkompaksiyon Kardiyomiyopatinin Yönetimi ve Güncel Yaklaşımlar
24. Bölüm Multiple Serebral Emboliye Yol Açan Mobil Aortik Aterom Plağı
25. Bölüm Aterosklerotik Renal Arter Hastalığına Vaka Eşliğinde Yaklaşım
26. Bölüm Vakalar Eşliğinde Myokardite Yaklaşım
27. Bölüm Peripartum Kardiyomiyopatide Tanı, Tedavi ve Takip
28. Bölüm Heparin İlişkili Trombositopeni (HIT)
29. Bölüm Kounis Sendrumu Olan Hastaya Vaka Eşliğinde Yaklaşım
30. Bölüm Ekokardiyografide Sağ Atriumda Rastlanılan Patolojiyi Taklit Eden
Anatomik Varyantlar ve Embriyoner Kalıntılar
31. Bölüm Gebelerde Akut Koroner Sendroma Vakalar Eşliğinde Yaklaşım
32. Bölüm Fabry Hastalığı ve Kardiyoloji
33. Bölüm Mekanik Kapak Trombüsü Olan Hastaya Yaklaşım
34. Bölüm Vakalar Eşliğinde Vazospastik Anjinaya Yaklaşım
35. Bölüm Vakalarla Takotsubo Kardiyomiyopatisine Yaklaşım
36. Bölüm Osteosarkomun Neden Olduğu Kardiyak Bası
37. Bölüm Hastane Dışı Kardiyak Arrest Vakalarında Ayırıcı Tanı
38. Bölüm Doğumsal Perikardiyal Anomaliler
39. Bölüm Ventrikül Destek Cihazı Takılmış Son Dönem Kalp Yetersizliği
Hastasına Yaklaşım
40. Bölüm Tekrarlayan Perimiyokardit Hastalarına Güncel Yaklaşımlar
41. Bölüm Hipertansiyonda Tuz ve Tuz Alımı Takibi
42. Bölüm Kalp Yetmezliğinde Demir Eksikliğine Yaklaşım
43. Bölüm Oral Antikoagülan Kullanımı Altında Kanamaya
Vakalar Eşliğinde Güncel Yaklaşım
44. Bölüm Sekundum Atriyal Septal Defektin İki ve Üç Boyutlu Ekokardiyografi
İle Değerlendirilmesi ve Tedavi Seçimi.
45. Bölüm Wellens Sendromu, Vaka Eşliğinde Tanı ve Yaklaşım
46. Bölüm MINOCA : Vaka Eşliğinde Tanı ve Yaklaşım
47. Bölüm Konstriktif Perikardit Tanı ve Tedavisine Yaklaşım
48. Bölüm Radiyal Girişimlerde Karşılaşılan Anatomik Zorluklara Vaka Eşliğinde Yaklaşım
49. Bölüm Koroner Arter Girişimindeki Komplikasyonları Yönetme Metodları
50. Bölüm Medina Tip 0,0,1 ve 0,1,0 Bifurkasyon Lezyonlarında Vakalar Eşliğinde
Girişimsel Tedavi Yaklaşımları
51. Bölüm Girişimsel Kardiyolojide Koroner Arter Rüptürüne Yaklaşım
52. Bölüm Koroner Kronik Total Oklüzyonun Rekanalizasyonu Sırasında
Gelişen Koroner Rüptür Vakası ve Yönetimi
53. Bölüm Koroner Arter Fistülleri
54. Bölüm Spontan Koroner Arter Diseksiyonlara Vaka Eşliğinde Yaklaşım
55. Bölüm Akut Koroner Sendromla Gelen Hastalarda Safen Ven Greft Lezyonlarına
Vaka Eşliğinde Yaklaşım
56. Bölüm Koroner Stent Sıyrılmasına Vakalar Eşliğinde Güncel Yaklaşım
57. Bölüm Perkütan Koroner Girişimlerde Vaka Eşliğinde Syntax Skorunun Önemi
58. Bölüm Transfemoral Yolla Yapılan Perkütan Koroner Girişim Sonrası Görülen Nadir
ve Ölümcül Olabilen Komplikasyon: Retroperitoneal Kanamaya Yaklaşım
59. Bölüm Transulnar Yol ile Koroner Anjiografi ve Perkutan Girişim
60. Bölüm Selektif Koroner Anjiografide İyatrojenik Normal Koroner Arter
Diseksiyonu ve Tedavisi
61. Bölüm Ana Koroner Arterde Kateter Maniplüsyonuna Bağlı
Diseksiyonun Vakalarla Yönetimi
62. Bölüm Sol Ana Koroner Kaynaklı Akut Koroner Sendrom ile
Başvuran Hastalara Yaklaşım
63. Bölüm Guidwire A Bağlı İatrojenik Distal Koroner Perforasyon Vakasına Yaklaşım
64. Bölüm Akut Koroner Sendromla Prezente Olan Hastalara Yapılan Koroner Anjiyografide
Tespit Edilen Bifurkasyon Lezyonlarına Vaka Eşliğinde Yaklaşım
65. Bölüm Kronik Total Oklüzyonlarına Antegrade Yaklaşım
66. Bölüm Vakalar Eşliğinde Akut Miyokard İnfartüsü Nedeni İle Primer Perkütan
Koroner Girişim Yapılan Hastalarda Gelişen Koroner Rüptür ve Tedavisi
67. Bölüm Vakalar Eşliğinde Koroner Bifurkasyon Lezyonlarına Güncel Yaklaşım
68. Bölüm Koroner Anjiyografi Girişim Yerlerinde Komplikasyon Azaltmak
İçin Vakalar Eşliğinde Yaklaşım
69. Bölüm Koroner Arter Anomalilerine Perkutan Koroner Girişim Eşliğinde Yaklaşım
70. Bölüm Distal Radyal Arter Ponksiyon ile Koroner Anjiyografi
71. Bölüm Sol Ana Koroner Arter Lezyonlarına Yaklaşım
72. Bölüm Perikardiyosentez Komplikasyonlarının Yönetimi ve Güncel Yaklaşımlar
73. Bölüm Tavi Sırasında Gelişen Komplikasyonlara Vakalar Eşliğinde Yaklaşım
74. Bölüm İntrakardiyak Cihaz Uygulamalarına Bağlı Komplikasyonlara
Vaka Eşliğinde Yaklaşım
75. Bölüm Komplike Olmuş Pulmoner Tromboemboli Vakalarına, Vaka Örneği
Eşliğinde Cerrahi Yaklaşım
76. Bölüm Komplike Aort Disseksiyonunun Hibrid Yaklaşım İle Tedavisi
77. Bölüm Aksiller-Subklaviyen Ven Trombozu Tedavisine Vaka Eşliğinde Güncel
Yaklaşım (Paget-Schroetter Sendromu)
78. Bölüm Subakut Anterior Myokard İnfarktüsü Sonrası Gelişen Ventriküler Septal Defekt’in,
Perkütan Kapatılması Sonrası Gelişen Sağ Ventrikül Rüptürü
79. Bölüm Nutcracker Sendromlu Hastaya Endovasküler Stentleme
80. Bölüm Transvenöz Lead Ekstraksiyonu ve İlginç Bir Olgu (LV DE Bulunan Pace
Leadinin Embrella Embolik Koruyucu Cihaz Kullanılarak Çıkarılması)
81. Bölüm Kronik Lead Ekstraksiyonlarına Vaka Eşliğinde Yaklaşım
82. Bölüm İntravasküler Yabancı Cisimlerin Perkütan Yolla Çıkarılması
83. Bölüm Yetişkinlerde Subaortik Stenoz Cerrahisi Sonrası Gelişen Av Tam Blok
ve Geç Dönem Vsd Komplikasyonlarına Yaklaşım
84. Bölüm ICA Perkütan Girişim Sırasında CCA De Gelişen Diseksiyon Yaklaşımı
85. Bölüm Renal Arter Embolizasyonuna Yaklaşım ve Coil Embolizasyon Olgu Sunumu
86. Bölüm Transözofageal Ekokardiyografi Komplikasyonlarına Vakalar Eşliğinde Yaklaşım

Özellikler

Cilt Durumu : Ciltsiz
Basım Tarihi : Ekim 2020
Basım Yeri : Türkiye / İstanbul
Boyutlar : 19,50 x 27,50 cm
Basım Dili : Türkçe
Kağıt Tipi : 1. Hamur
Sayfa Sayısı : 599
Barkod : 9786257795777
Facebook Twitter Instagram
EDORAS